Política de Privadesa

1. TITULARITAT DE LA WEB

La pàgina web “www.blackstonevents.com” és titularitat de Blackstone Barcelona, S.L. (d’ara endavant Blackstone), societat mercantil amb domicili situat a Riera San Miquel 44, 08006, Barcelona, amb NIF: B65469249 Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. E-mail de contacte: toni@blackstonvents.com

2. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de BLACKSTONEBARCELONA SL amb NIF B65469249 i domicili social situat a RIERA SAN MIQUEL 44 08006, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que BLACKSTONEBARCELONA SL té previst realitzar:

Són aquelles en què les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

TRACTAMENTS REALITZATS

GESTIÓ DE LA PÀGINA WEB

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web

Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. Base legítima: El consentiment de linteressat
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l’entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat

Base legítima: El compliment d’una llei
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions Comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat

Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen Elaboracions de perfils: No es preveuen

3. DRETS DELS INTERESSATS

BLACKSTONEBARCELONA SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

  • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .
  • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de BLACKSTONEBARCELONA SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
  • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
  • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
  • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.
  • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de BLACKSTONEBARCELONA SL.